Slawoniens schlösser – von Zagreb bis Vukovar

Slawoniens schlösser – von Zagreb bis Vukovar

SLAWONIENS SCHLÖSSER – VON ZAGREB BIS VUKOVAR
AUTORI: MLADEN OBAD ŠĆITAROCI, BOJANA BOJANIĆ OBAD ŠĆITAROCI
NAKLADNIK: LEOPOLD STOCKER VERLAG, Graz-Stuttgart, 2000., ISBN 3-7020-0899-3
GRAFIČKA PRIPREMA: Denona d.o.o., Zagreb
TISAK: Kratis d.o.o., Zagreb
PODATCI O KNJIZI: veličina 23×29 cm, 448 stranica, 857 bilješki, 557 bibliografskih jedinica, 784 ilustracija (u boji i crno-bijele), naklada 2500 primjeraka